Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en enkel överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Begreppet "personuppgifter" omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För mer detaljerad information om våra integritetsrutiner, se vår integritetspolicy. Vi har inkluderat detta uttalande längst ner i denna kopia.

Dataregistrering på denna webbplats

Vem är ansvarig för registreringen av uppgifter på denna webbplats (dvs. den "personuppgiftsansvarige")?

Uppgifterna på den här webbplatsen behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktuppgifter finns tillgängliga under avsnittet "Information som krävs enligt lag" på den här webbplatsen.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter till följd av att du delar med dig av dina uppgifter till oss. Det kan t.ex. vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system eller efter att du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består i första hand av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket på webbplatsen). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan till, mottagarna av och ändamålen med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådan information. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket påverkar all framtida databehandling. Du har dessutom rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Tveka inte att kontakta oss när som helst under den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs i första hand med vad vi kallar analysprogram.

För detaljerad information om dessa analysprogram, vänligen se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Hosting och nätverk för innehållsleverans (CDN)

Extern hosting

Denna webbplats hostas av en extern tjänsteleverantör (host). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och andra data som genereras via en webbplats.

Värden används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6.1 b GDPR) och i syfte att tillhandahålla våra onlinetjänster på ett säkert, snabbt och effektivt sätt av en professionell leverantör (art. 6.1 f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

Vi använder följande värd:

ALL-INKL.COM - Nya medier Münnich
Innehavare: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
E-post:info@all-inkl.com

Upprättande av avtal om databehandling

För att garantera behandling i enlighet med dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett avtal om orderbehandling med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats kommer en mängd olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och för vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill härmed göra dig uppmärksam på att överföring av uppgifter via Internet (t.ex. via e-post) kan vara behäftad med säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda uppgifter mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (benämns "personuppgiftsansvarig" i dataskyddsförordningen)

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-post: info@proof.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringstider); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Information om överföring av uppgifter till USA

På vår webbplats används framför allt verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa företags servrar i USA. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredje land i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av eventuell datainsamling som ägde rum innan du återkallade ditt samtycke.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR)

I HÄNDELSE AV ATT UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6 AVSNITT 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM GRUNDAR SIG PÅ SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN EVENTUELL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUND SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA, SE DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PRESENTERA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT GÖRA GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att registrera ett klagomål gäller oavsett andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi lämnar ut uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från "http://" till "https://" och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om du är skyldig att dela din betalningsinformation (t.ex. kontonummer om du ger oss befogenhet att debitera ditt bankkonto) med oss efter att du har ingått ett avgiftsbaserat avtal med oss, krävs denna information för att behandla betalningar.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningssätt (Visa/MasterCard, debitering av ditt bankkonto) behandlas uteslutande via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från "http://" till "https://" och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om kommunikationen med oss är krypterad kommer tredje part inte att kunna läsa den betalningsinformation som du delar med oss.

Information om, rättelse av och radering av uppgifter

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag".

Rätt att kräva begränsningar i behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag". Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle bestrida att dina uppgifter som vi har arkiverat är korrekta, behöver vi vanligtvis viss tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att de raderas.
  • Om du har gjort en invändning i enlighet med art. 21 § 1 GDPR måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - med undantag för arkivering - endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

Avvisning av oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed att de kontaktuppgifter som publiceras i samband med de obligatoriska uppgifter som ska lämnas i avsnittet "Uppgifter som krävs enligt lag" används för att skicka reklam- och informationsmaterial till oss som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av marknadsföringsinformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Kakor

Våra webbplatser och sidor använder vad som i branschen kallas "cookies". Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller arkiveras permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies arkiveras på din enhet tills du aktivt raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan det hända att cookies från tredje part lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att utnyttja vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för hantering av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videoklipp). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller att visa reklammeddelanden.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationstransaktioner (obligatoriska cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som är nödvändiga för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken), ska lagras på grundval av art. 6 § 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras respektive cookies uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (art. 6 avsnitt 1 lit. a GDPR); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Inställningar för cookies

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång cookies placeras och att tillåta att cookies accepteras endast i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål, kommer vi att meddela dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.

Serverns loggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar till oss automatiskt. Informationen består av:

  • Typ och version av webbläsare som används
  • Det använda operativsystemet
  • Hänvisande URL
  • Värdnamnet på den dator som används för åtkomst
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6 avsnitt 1 lit. f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri avbildning och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer den information som lämnas i kontaktformuläret samt eventuell kontaktinformation som lämnas där att lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före kontraktet. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om detta har begärts.

Den information som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre finns (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka tillämpningen av tvingande lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 § 1 lit. b GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för att vidta åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivt hantera förfrågningar som skickas till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har inhämtats.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar ligger kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter du anger endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som vi begär vid registreringen måste anges i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

För att meddela dig om viktiga förändringar i omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som anges under registreringsprocessen.

Vi kommer att behandla de uppgifter som anges under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsnitt 1 lit. a GDPR).

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen lagras av oss så länge som du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska dessa uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

Kommentarsfunktionen på denna webbplats

När du använder kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer information om när kommentaren genererades och din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt att arkiveras tillsammans med dina kommentarer.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för alla användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte granskar kommentarerna innan vi publicerar dem behöver vi denna information för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av rättighetsbrott, såsom förtal eller propaganda.

Lagringsperiod för synpunkter

Kommentarer och eventuell tillhörande information lagras av oss och finns kvar på denna webbplats tills det innehåll som kommentaren avsåg har raderats i sin helhet eller om kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. förolämpande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarer lagras på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. För att göra det behöver du bara skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av eventuell datainsamling som ägde rum före din återkallelse.

5. Analysverktyg och reklam

Matomo (tidigare kallad Piwik)

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod. Matomo använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren på flera sidor i syfte att analysera användarmönster (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Den information som Matomo registrerar om användningen av denna webbplats kommer att lagras på vår server. Före arkivering kommer IP-adressen först att anonymiseras.

Genom Matomo kan vi samla in och analysera data om hur webbplatsbesökarna använder vår webbplats. På så sätt kan vi t.ex. ta reda på när sidvisningarna ägde rum och från vilken region de kom. Dessutom samlar vi in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, hänvisare, webbläsare och operativsystem som används) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp etc.).

Användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera operatörens webbutbud och reklam. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Hosting

Vi hostar Matomo uteslutande på våra egna servrar så att all analysdata stannar hos oss och inte vidarebefordras.https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Google-annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett marknadsföringsprogram online som drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser, om användaren anger vissa sökord i Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att visa riktade annonser baserat på de användardata som Google förfogar över (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa uppgifter kvantitativt, t.ex. genom att analysera vilka söktermer som resulterade i att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till respektive klick.

Användningen av Google Ads är baserad på Art. 6 Sekt. 1 lit. et seq. GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra operatörens tjänster och produkter så effektivt som möjligt.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på denna webbplats behöver vi en e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för att skicka den begärda informationen och kommer inte att dela dessa uppgifter med någon tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i formuläret för prenumeration av nyhetsbrev sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till arkivering av uppgifter, e-postadress och användning av dessa uppgifter för utskick av nyhetsbrev, t.ex. genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av eventuella databehandlingstransaktioner som har ägt rum hittills.

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller nyhetsbrevets tjänsteleverantör och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras för andra ändamål hos oss påverkas inte.

När du har avregistrerat dig från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är obegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

7. Plug-ins och verktyg

YouTube med utökad integration av dataskydd

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsens operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att delning av uppgifter med YouTube-partner kan uteslutas till följd av det utökade dataskyddsläget. Oavsett om du tittar på en video eller inte kommer YouTube till exempel alltid att upprätta en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela upp en YouTube-video på den här webbplatsen kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Därmed får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats, gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetens fingeravtryck). På så sätt kan YouTube få information om besökarna på denna webbplats. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra bedrägeriförsök.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube grundar sig på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med art. 6 § 1 lit. f GDPR är detta ett berättigat intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

För mer information om hur YouTube hanterar användardata, se YouTubes dataskyddspolicy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

På denna webbplats används karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att du ska kunna använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress lagras. I regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra de platser som anges på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt definitionen i art. 6 Avd. 1 lit. f GDPR. Om en motsvarande samtyckesförklaring har erhållits ska uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av art. 6 avsnitt 1 lit. a GDPR. Denna samtyckesförklaring kan återkallas när som helst.

För mer information om hanteringen av användardata, se Googles dataskyddsdeklaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. leverantörer av e-handel och betaltjänster

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att upprätta, organisera innehållet i eller ändra det rättsliga förhållandet (datainventering). Dessa åtgärder vidtas på grundval av art. 6 § 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning det är nödvändigt för att göra det möjligt för användarna att utnyttja tjänsterna och fakturera för dem.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när ordern har slutförts eller när affärsrelationen har upphört. Detta ska inte påverka eventuella lagstadgade lagringsmandat.

Dataöverföring vid avslutande av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och leverans av varor

Vi delar endast personuppgifter med tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t.ex. med företag som ansvarar för leverans av varor eller med finansinstitut som ansvarar för betalning. Någon ytterligare överföring av uppgifter får inte ske eller får endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Någon delning av dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. för reklamändamål, får inte förekomma.

Grunden för behandlingen av uppgifter är art. 6 § 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder före avtalets ingående.

Dataöverföring vid avslutande av avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi delar endast personuppgifter med tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t.ex. med det finansinstitut som har till uppgift att hantera betalningar.

Någon ytterligare överföring av uppgifter får inte ske eller får endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Någon delning av dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. för reklamändamål, ska inte ske.

Grunden för behandlingen av uppgifter är art. 6 § 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder före avtalets ingående.

Betalningstjänster

Vi integrerar betalningstjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. När du gör ett köp hos oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, bankkontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören i syfte att hantera betalningen. För dessa transaktioner gäller respektive avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör. Användningen av betaltjänstleverantörer baseras på art. 6(1)(b) GDPR (avtalsbehandling) och i intresse av en smidig, bekväm och säker betalningstransaktion (art. 6(1)(f) GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder, art. 6(1)(a) GDPR den rättsliga grunden för databehandlingen; samtycket kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer inom ramen för denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). Mer information finns i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Leverantör är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. avbetalningsköp). Om du väljer att betala med Klarna (Klarnas kassalösning) kommer Klarna att samla in olika personuppgifter från dig. Klarna använder cookies för att optimera användningen av Klarnas kassalösning. För mer information om användningen av Klarnas cookies, se följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Mer information finns i Klarnas integritetspolicy som du hittar under följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Direktöverföring Sofort

Leverantör av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallat "Sofort GmbH"). Med hjälp av förfarandet "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja fullgöra våra förpliktelser. Om du har valt betalningsmetoden "Sofortüberweisung", vänligen skicka PIN-koden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, med vilket det kan logga in på ditt online-bankkonto.

Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter inloggning och genomför överföringen till oss med hjälp av det TAN-nummer som du har skickat. Efteråt skickar Sofort GmbH omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. När du loggar in kontrolleras också automatiskt din omsättning, kreditgränsen för checkräkningskrediten och förekomsten av andra konton och deras saldon. Förutom PIN-koden och TAN-koden kommer de betalningsuppgifter som du har angett samt personuppgifter att överföras till Sofort GmbH. Uppgifterna om din person är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvekan och för att förhindra bedrägeriförsök. För mer information om betalning med omedelbar banköverföring, se följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

sv_SESvenska