Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę witrynę. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Oświadczenie to zamieściliśmy na dole niniejszej kopii.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administratorem danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Państwa. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone przez Państwa do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskują Państwo dostęp do tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Panu/Pani w odniesieniu do Pana/Pani danych?

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Państwa zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy nie wahać się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem ujawnionym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej, jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Państwa wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, informacje kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług oraz do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Używamy następującego hosta:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Mieszkaniec: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
E-Mail:info@all-inkl.com

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzanie zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy Państwa, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem")

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tybinga

Telefon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofną zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Informacje dotyczące przekazywania danych do USA

Nasza strona internetowa korzysta w szczególności z narzędzi firm z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na serwery tych firm w USA. Zwracamy uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Państwa dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 SEKT. 1 LIT. E LUB F RODO, MA PAN/PANI PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PANA/PANI WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZAREJESTRUJĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY SPRZECIW, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAANGAŻOWANIA SIĘ W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy przekazali Panu/Pani lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Pana/Pani zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, niniejsza strona internetowa korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Mogą Państwo rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam swoich informacji dotyczących płatności (np. numeru konta, jeśli udzielą nam Państwo upoważnienia do obciążenia Państwa konta bankowego) po zawarciu z nami umowy opartej na opłatach, informacje te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie rachunku bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Mogą Państwo rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać informacji o płatnościach, które nam Państwo udostępniają.

Informowanie, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać informacji na temat Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców, a także celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy zakwestionują Państwo prawidłowość zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, a są one Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały zostać rozważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo", do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co w branży określa się jako "pliki cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń Państwa urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Państwa urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano od Państwa zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Ustawienia plików cookie

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo powiadamiani za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub w przypadku korzystania z plików cookie do celów analitycznych, osobno powiadomimy Państwa o tym fakcie w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Państwa zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona.

Informacje wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania.

Zgłoszenie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Będziemy wykorzystywać wprowadzone przez Państwa dane wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być wprowadzone w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Aby powiadomić Państwa o wszelkich ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

Będziemy przetwarzać dane wprowadzone podczas procesu rejestracji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo zarejestrowani na tej stronie. Następnie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Funkcja komentowania na tej stronie

Gdy korzystają Państwo z funkcji komentowania na tej stronie internetowej, informacje o czasie wygenerowania komentarza oraz Państwa adres e-mail, a także, jeśli nie publikują Państwo anonimowo, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika, będą archiwizowane wraz z Państwa komentarzami.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy wprowadzają komentarze. Biorąc pod uwagę, że nie sprawdzamy komentarzy przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia praw, takich jak zniesławienie lub propaganda.

Okres przechowywania uwag

Komentarze i wszelkie powiązane z nimi informacje będą przez nas przechowywane i pozostaną na tej stronie internetowej do czasu usunięcia treści, której dotyczył komentarz, w całości lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnym momencie udzielonej nam zgody. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na wielu stronach w celu analizy wzorców użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej będą przechowywane na naszym serwerze. Przed archiwizacją adres IP zostanie najpierw zanonimizowany.

Dzięki Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się na przykład, kiedy miały miejsce odsłony strony i z jakiego regionu pochodziły. Ponadto gromadzimy różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, używana przeglądarka i system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklamy operatora. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej. https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Reklamy Google

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Możliwe jest również umieszczanie ukierunkowanych reklam w oparciu o dane użytkownika, którymi dysponuje Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach; kierowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. i nast. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu usług i produktów operatora.

6. Newsletter

Dane biuletynu

Jeśli chcą Państwo subskrybować biuletyn oferowany na tej stronie internetowej, będziemy potrzebować od Państwa adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać tych danych osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystywanie tych informacji do wysyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, na przykład klikając link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji przez Państwa z subskrypcji newslettera lub przez dostawcę usługi newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Może Pan/Pani sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Pana/Pani interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten gwarantuje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Nie musi to jednak oznaczać, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczną Państwo odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przypisanie Państwa wzorców przeglądania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu przez Państwa odtwarzania filmu YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób YouTube przetwarza dane użytkowników, prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Danych YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mapy Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Państwa adres IP musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad transferem danych.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić Państwu znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać odwołane w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, proszę zapoznać się z Oświadczeniem Google o ochronie danych w sekcji: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług i wystawianie za nie rachunków.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych nakazów przechowywania danych.

Przekazywanie danych po zamknięciu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład firmom, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Udostępnianie Państwa danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych po zakończeniu umów na usługi i treści cyfrowe

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Jakiekolwiek dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Udostępnianie Państwa danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy dokonują Państwo u nas zakupu, Państwa dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W odniesieniu do tych transakcji zastosowanie mają odpowiednie postanowienia umowne i postanowienia dotyczące ochrony danych danego dostawcy. Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6(1)(f) RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest Państwa zgoda na określone działania, Art. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie na przyszłość.

W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal"). Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej "Klarna"). Klarna oferuje różne opcje płatności (np. sprzedaż ratalną). Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić za pomocą Klarna (rozwiązanie Klarna checkout), Klarna zbierze od Państwa różne dane osobowe. Klarna wykorzystuje pliki cookie, aby zoptymalizować korzystanie z rozwiązania Klarna Checkout. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie Klarna, proszę zapoznać się z poniższym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności Klarna pod poniższym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Natychmiastowy przelew Sofort

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (dalej "Sofort GmbH"). Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań. Jeśli wybrali Państwo metodę płatności "Sofortüberweisung", prosimy o przesłanie do Sofort GmbH kodu PIN i ważnego numeru TAN, za pomocą których Sofort GmbH może zalogować się na Państwa konto bankowości internetowej.

Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo Państwa konta po zalogowaniu i wykonuje przelew do nas za pomocą przekazanego przez Państwa numeru TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzane są również Państwa obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald. Oprócz kodu PIN i numeru TAN, dane dotyczące płatności wprowadzone przez Państwa, jak również dane osobowe zostaną przesłane do Sofort GmbH. Dane dotyczące Państwa osoby to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości i zapobieżenia próbom oszustwa. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat płatności za pomocą natychmiastowego przelewu bankowego, proszę zapoznać się z poniższymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

pl_PLPolski