Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze site bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Meer gedetailleerde informatie over onze privacypraktijken vindt u in onze Privacyverklaring. Wij hebben deze verklaring onderaan deze kopie opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de "beheerder")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder "Informatie vereist door de wet" op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor registratie tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen via het adres in het gedeelte "Informatie vereist door de wet" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring Gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en CDN (Content Delivery Networks)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicaties, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (art. 6 par. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (art. 6 par. 1 lit. f GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende host:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Bewoner: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
E-Mail:info@all-inkl.com

Uitvoering van een contract voor gegevensverwerking

Om een verwerking in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming te garanderen, hebben wij een contract voor orderverwerking afgesloten met onze host.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze Verklaring Gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring Gegevensbescherming legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bewijs GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefoon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar de Amerikaanse servers van deze bedrijven. Wij moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. De mogelijkheid kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al hebt gegeven, herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE MAKEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde partij overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons toestemming geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons bent aangegaan, dan is deze informatie vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betalingswijzen (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, kunnen derden de betalingsgegevens die u met ons deelt niet lezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in het gedeelte "Informatie vereist door de wet".

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in het gedeelte "Informatie vereist door de wet". Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij gewoonlijk enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier werd/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21 Sect. 1 GDPR, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Ongevraagde e-mails weigeren

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in combinatie met de verplichte informatie die verstrekt moet worden in het gedeelte "Wettelijk verplichte informatie" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (verplichte cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (Art. 6 Sectie 1 letter a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Cookie-instellingen

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit Gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier invult en alle contactinformatie die u daarin verstrekt door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van aanvragen die bij ons zijn ingediend (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR) indien deze verkregen is.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om extra websitefuncties te kunnen gebruiken. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De vereiste informatie die wij op het moment van registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de reikwijdte van onze portfolio of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website geregistreerd bent. Daarna worden dergelijke gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan verplichte wettelijke bewaarplichten.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de commentaar werd gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt gekozen, samen met uw commentaar gearchiveerd.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die commentaar geven. Aangezien we de commentaren niet controleren voordat we ze publiceren, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schending van rechten, zoals laster of propaganda.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Commentaar en alle bijbehorende informatie worden door ons opgeslagen en blijven op deze website totdat de inhoud waarop het commentaar betrekking had in zijn geheel is verwijderd of als het commentaar om juridische redenen moest worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

Reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR). U hebt het recht om op elk moment de toestemming die u ons al gegeven hebt, in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Matomo (vroeger Piwik genoemd)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker op meerdere pagina's te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Voorafgaand aan de archivering wordt het IP-adres eerst geanonimiseerd.

Via Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio ze kwamen. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Als een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijv. een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; doelgroep targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot de respectieve kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. et seq. GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de beheerder zo effectief mogelijk te marketen.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken.

De verwerking van de informatie die u invult op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door op de link "Afmelden" in de nieuwsbrief te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot op heden hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de serviceprovider van de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube zal bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het DoubleClick-netwerk van Google.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor krijgt de YouTube-server een melding welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze website bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er extra gegevensverwerkingstransacties plaatsvinden nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR is dit een legitiem belang. Als er een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het privacybeleid voor YouTube-gegevens onder raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Kaarten

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar het wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website vermeld staan gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Als er een respectieve toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google onder bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. eCommerce en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het tot stand brengen, inhoudelijk organiseren of wijzigen van de juridische relatie (gegevensinventarisatie). Deze handelingen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Dit doet geen afbreuk aan wettelijke bewaarplichten.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor online winkels, detailhandelaars en de verzending van koopwaar

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties toestaat.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties toestaat.

Betalingsdiensten

Wij integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties gelden de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders in het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

De leverancier is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna kassa-oplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van Klarna kassaoplossing te optimaliseren. Zie voor meer informatie over het gebruik van Klarna cookies de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Directe overschrijving Sofort

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betalingsmethode "Sofortüberweisung" hebt gekozen, stuur dan de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee Sofort GmbH op uw online bankrekening kan inloggen.

Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de TAN die u hebt doorgegeven. Daarna stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Nadat u bent ingelogd, worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. De gegevens over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over betaling via onmiddellijke bankoverschrijving: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

nl_NLNederlands